Image
Аутор: Natalija

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈОМ ЗЕМЉИШТА ДО ТРАСЕ ГАСОВОДА

Jan-26-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Гасовод највећим делом кроз бруску општину.

Пред Општинском управом Брус у току је поступак непотпуне експропријације земљишта у циљу изградње разводног  гасовода Александровац-Брус- Копаоник- Рашка-Нови Пазар – Тутин.Дужина  гасоводног система, заједно са одвојницама према Брзећу у Рашким износи 117км.Граница детаљне регулације обухвата појас уже заштите гасовода у укупној ширини од 60м као и површине за надземне објекте који су саставни део гасовода,њихове приступне путеве и електроенергетску  инфраструктуру, у укупној површини од 702,97 ха, стоји у текстуалном делу Просторног плана РГ.

Траса гасовода , укупне површине 6.588,31ха највећим својим делом пролази кроз општину Брус , где заузима 1.825,78ха.У Новом Пазару део Просторног плана гасовода је 1.821.01ха, Алњксандровцу 237,75, Рашки 1.765,71 и Тутину 938,07 ха.

У складу са површином и највећа дужина деонице гасовода од 30,80км пролази кроз бруску општину, док кроз Александровац пролази 3,83км,Рашку 29,26, Нови Пазар 30,23 и Тутин 15,63 км.

На бруском делу НП Копаоник гасовод се простире у појасу од 6,66км а на рашкој страни још 4,11км.

Дужина крака који се одваја према Брзећу је 5,03км а до Рашке 1,79км.

Траса гасовода на свом путу кроз општину Брус пролази кроз 15 катастарских општина-Ботуња, Брзеће, Велика Грабовница, Влајковци, Гочманци,Ливађе,Кобиље,Кочине,Крива река, Мала Врбница,Мачковац,Покрп,Паљевштица,Рибари и Црвена јабука.

Поступак непотпуне експропријације земљишта се спроводи  у корист ЈП ''Србијагас'' Нови Сад, при чему се власницима забрањује коришћење земљишта на делу на коме је установљено право трајне службености за засаде и биљне културе са дубоким кореном и изградњу објеката, осим , на прописаној удаљености.По извршеној  експропријацији  и процени вредности земљишта  власницима ће бити понуђена и надокнада .

Коридор гасовода у највећој мери пролази кроз необрасло шумско и пољопривредно земљиште, ван насељених зона а кроз подручје НП Копаоник искључиво  кроз простор  под трећим степеном заштите природе.

Разводни гасовод Александровац-Брус- Копаоник- Рашка-Нови Пазар –Тутин  представља интегрални део гасоводне мреже Републике Србије и имаће значај за развој система гасификације Рашке и Расинске области, односно  за остваривање везе са будућим гасним системом Црне Горе.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE